Koncentrēts universāls tīrīšanas līdzeklis ROOM CARE R2 PLUS, 1,5L

Cena bez PVN: 35.13 €

Cena ar PVN: 42.51 €

SKU: 100941402 Kategorija:

Apraksts

RoomCare ir unikāls koncepts, kas pieejams visā pasaulē. Tajā ietverts viss nepieciešamais viesnīcu un atpūtas
kompleksu ikdienas uzkopšanai, ieskaitot uzkopšanas līdzekļus, inventāru un metodes, kas atbilst ikvienas
viesnīcas uzkopšanas prasībam, izmēram un struktūrai.
RoomCare R2-plus ir koncentrēts tīrīšanas un dezinfekcijas līdzeklis visu ūdens noturīgu, cietu virsmu tīrīšanai.
Paredzēts lietošanai tikai ar Divermite/DQFM dozēšanas sistēmu.

Signālvārds: bīstami
Bīstamības paziņojumi: H290 – Var kodīgi iedarboties uz metāliem. H302 – Kaitīgs, ja norij. H315 – Kairina ādu. H318 – Izraisa nopietnus acu bojājumus. H410 – Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.
Drošības prasību apzīmējumi: P280 – Izmantot acu un sejas aizsargus. P305 + P351 + P338 – SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas unjatovarvienkārši izdarīt. Turpināt skalot. P310 – Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu.

pH: 13

Tilpums: 1.5L