AJAX stiklu tīr. līdz. 500ml CRYSTAL

Cena bez PVN: 2.20 €

Cena ar PVN: 2.66 €

SKU: 6393 Kategorija:

Apraksts

Ajax stikla tīrīšanas līdzeklis ir paredzēts logu, spoguļu un citu stikla virsmu tīrīšanai. Produkta sastāvs nodrošina ātrus un precīzus rezultātus, un mazgātās virsmas ilgu laiku paliek tīras un spīdīgas.

Ajax Crystal ar spirtu ātri izšķīdina netīrumus, piešķirot logiem perfektu spīdumu bez svītrām un traipiem.

Uzmanību!
H318 – Izraisa nopietnus acu bojājumus.
H315 – Kairina ādu.
P102 – Sargāt no bērniem.
P305 + P351 + P338 – SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot.
P302 + P352 – SASKARĒ AR ĀDU: nomazgāt ar lielu ūdens/.. daudzumu.
P101 – Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes.

Tilpums: 500 ml

Saistītie produkti