CIF tīrīšanas krēms BLEACH MAX POWER, 693g

Cena bez PVN: 2.99 €

Cena ar PVN: 3.62 €

Apraksts

Bīstami – Kairina ādu. Izraisa nopietnus acu bojājumus. Sargāt no bērniem. Izmantot acu vai sejas aizsargu. SASKARĒ AR ĀDU: Mazgāt ar lielu ūdens daudzumu. IEKĻŪSTOT ACĪS: Uzmanīgi skalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemiet kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un to ir viegli izdarīt. Turpiniet skalot. Ja rodas ādas iekaisums: lūdziet mediķu palīdzību. Sazinieties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu, ja Jums ir slikta pašsajūta.

Tilpums: 693 ml