HARPIC wc tīrīšanas līdzeklis PINE active gel, 750ml

Cena bez PVN: 2.99 €

Cena ar PVN: 3.62 €

Apraksts

Līdzeklis efektīvai tualetes poda tīrīšanai.
Līdzekļa uzlabotais sastāvs, nodrošinot maksimālu poda pārklājumu tā lietošanas laikā, likvidē traipus un kaļķakmens nosēdumus.
Jūsu tualete ilglaicīgi saglabās perfektu tīrību un svaigumu.

Biocīda Inventarizācijas Nr.LV08102015/6770
Uzmanību!
H412 Kaitīgs ūdens organismiem ar ilglaicīgām sekām.
P102 Sargāt no bērniem.
P302+P352 SASKARĒ AR ĀDU: nomazgāt ar lielu ūdens/ ziepju daudzumu.
P333 + P313 Ja rodas ādas kairinājums vai izsitumi: lūdziet mediķu palīdzību.
P305+P351+P338 SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi skalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot.
P337+P313 Ja acu iekaisums nepāriet: lūdziet mediķu palīdzību.
P501 Atbrīvoties no satura/tvertnes saskaņā ar vietējiem / reģionāliem noteikumiem.
Lietojiet biocīdus uzmanīgi. Pirms lietošanas vienmēr izlasiet etiķeti un informāciju par biocīdu.

Tilpums: 750ml