Hlora tabletes virsmu dezinficēšanai Bleach Proditab 500g,(150.gab)

Cena bez PVN: 7.89 €

Cena ar PVN: 9.55 €

SKU: 777001 Kategorija:

Apraksts

Universālais dezinfekcijas līdzeklis. Putojošas, ūdenī šķīstošas, hloru saturošas tabletes. Dzīvojamo, sabiedrisko un privāto ēku un teritoriju dezinfekcijas līdzeklis. Pārtikas produktu un dzīvnieku barības ražošanā un apritē lietošanai paredzēts biocīds. Tām ir viegla hlora smarža, salīdzinot ar parastajiem balinātājiem. Piemērots lietošanai pārtikās pārstrādes un sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumos. Piemērots lietošanai pārtikās pārstrādes un sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumos.
Biocīda inventarizācijas nr: LV29032017/2632

Uzmanību: Kaitīgs, ja norij. Izraisa nopietnu acu kairinājumu. Var izraisīt elpceļu kairinājumus. Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. Saskaroties ar skābēm, izdala toksiskas gāzes.

Izvairīties ieelpot, putekļus/tvaikus/gāzi/dūmus/ izgarojumus/smidzinājumu. Pēc izmantošanas rokas kārtīgi nomazgāt. Neēst, nedzert un nesmēķēt produkta izmantošanas laikā. Izmantot tikai ārā vai labi vēdināmās telpās. Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē. Izmantot aizsargcimdus/aizsargdrēbes/acu aizsargus/sejas aizsargus. NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: Sazinieties ar SAINDĒ ŠANĀS CENTRU vai ārstu, ja jums ir slikta pašsajūta. IEELPOJOT: ja elpošana ir apgrūtināta, ļaut piekļūt svaigam gaisam un turēt miera stāvoklī, lai būtu ērti elpot. SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi skalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot. Izskalot muti. Ja acu kairinājums nepāriet: Lūdziet mediķu palīdzību. Savākt izšļakstīto šķidrumu. Glabāt labi vēdināmās telpās. Tvertni turēt cieši noslēgtu. Glabāt slēgtā veidā. Atbrīvoties no satura/tvertnes drošā veidā.