Kanalizācijas cauruļu tīrīšanas līdzeklis želeja DOMESTOS DRAIN UNBLOCKER GEL, 1 l

Cena bez PVN: 4.88 €

Cena ar PVN: 5.90 €

SKU: 101108009 Kategorija:

Apraksts

Efektīvs virtuves un vannas istabas kanalizācijas cauruļu tīrīšanas līdzeklis. Ātri atbrīvo izlietnes, virtuves un vannas istabas kanalizācijas caurules. Piemērots visiem cauruļu veidiem. Iedarbojas arī stāvošā ūdenī un likvidē nepatīkamus aromātus. Ātra, 15 minūšu iedarbība, iedarbojas tieši uz aizsprostojumu, ātri atbrīvo aizsprostotas izlietnes un kanalizācijas caurules!

Īpašības

•    Ātra iedarbība

•   Želejveida konsistence

•    Vienkārša lietošana

Priekšrocības

•    Spēcīgas iedarbības sastāvs

•    Efektīvi tīra vertikālas virsmas

•    Piemērots visiem cauruļu veidiem

•    Likvidē nepatīkamus aromātus

•    Aizkavē nosēdumu veidošanos

•    Iedarbojas arī stāvošā ūdenī

•    Pudele ar drošības vāciņu un rokturi drošai lietošanai

Signālvārds: Bīstami.
Satur nātrija hipohlorīts (aktīva hlora) (Sodium Hypochlorite), Nātrija hidroksīds (Sodium Hydroxide)
Bīstamības paziņojumi: H290 – Var kodīgi iedarboties uz metāliem. H314 – Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus. H410 – Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. EUH031 – Saskaroties ar skābēm, izdala toksiskas gāzes.
Drošības prasību apzīmējumi: P101 – Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes. P102 – Sargāt no bērniem. P260 – Neieelpot izgarojumus. P280 – Izmantot aizsargcimdus, aizsargdrēbes, acu aizsargus, sejas aizsargus. P301 + P330 + P331 – NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: izskalot muti. NEIZRAISĪT vemšanu. P303 + P361 + P353 – SASKARĒ AR ĀDU (vai matiem): Nekavējoties novilkt visu piesārņoto apģērbu. Noskalot ādu ar ūdeni vai iet dušā. P305 + P351 + P338 – SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas unjatovarvienkārši izdarīt. Turpināt skalot. P310 – Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu. P405 – Glabāt slēgtā veidā. P501 – atbrīvoties no neizlietotā satura kā no ķīmiskajiem atkritumiem.

Tilpums: 1 L