Šķidrs krāsns tīrīšanas līdzeklis ar skalošanas līdzekli SUMA AUTO OVEN 2in1, 5 L

Cena bez PVN: 32.54 €

Cena ar PVN: 39.37 €

SKU: 100833185 Kategorija:

Apraksts

Suma Auto Oven 2in1 DA9.10 ir koncentrēts cepeškrāsns tīrīšanas līdzeklis ar skalošanas piedevu krāsnīm ar automātisku tīrīšanas iespēju.

Tas ir īpaši izstrādāts lietošanai cepeškrāsnīs ar automātisko tīrīšanas programmu. Produkts satur sārmu tauku un olbaltumvielu noņemšanai, kā arī piedevas žāvēšanai bez svītrām un sastāvdaļas, kuras kontrolē, lai krāsnī neveidotos katlakmens nogulsnes. Pateicoties sastāvā esošajam skalošanas līdzeklim, nav nepieciešams atsevišķs skalošanas līdzeklis.

Īpašības:
– Nodrošina ļoti efektīvu tauku noņemšanu.
– Nodrošina ātru žāvēšanu.
– Nodrošina rezultātus bez svītrām un plankumiem.
– Piemērots ūdenim līdz 250ppm CaCO3 katlakmens kontroles līdzekļu dēļ.
– Nav nepieciešams atsevišķs skalošanas līdzeklis.

Signālvārds: Bīstami.
Satur Kālija hidroksīds (Potassium Hydroxide)
Bīstamības paziņojumi: H290 – Var kodīgi iedarboties uz metāliem. H314 – Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus.
Drošības prasību apzīmējumi: P280 – Izmantot aizsargcimdus, aizsargdrēbes, acu aizsargus, sejas aizsargus. P303 + P361 + P353 – SASKARĒ AR ĀDU (vai matiem): Nekavējoties novilkt visu piesārņoto apģērbu. Noskalot ādu ar ūdeni vai iet dušā. P305 + P351 + P338 – SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas unjatovarvienkārši izdarīt. Turpināt skalot. P310 – Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu.

Tilpums: 5L